top of page

פיזיקה של קשתות

סדנה מרתקת ומעצימה, במהלכה מתמודדים הילדים עם הפיזיקה הייחודית המאפיינת כלי נשק עתיקים.

 מושגים כגון "מתקף", "אנרגיה" ו"עבודה" יבואו לידי ביטוי חד. 

התלמיד יפגוש את התופעות השונות במסגרת קטעי סרטים והדגמות.

כמו כן יזכו התלמידים לירות במגוון קשתות שונות כגון - קשת אנגלית ארוכה,

קשת אולימפית, קשת צייד מורכבת,

קשת אינדיאנית ורובי קשת שונים,

כשכל אחת מהקשתות מייצגת טכנולוגיה המבוססת על חוקי פיזיקה שונים שתכליתם - להשתחרר ממשוואת הקפיץ הפשוט.

מוגבלת בכמות התלמידים (כ 20 -25)

bottom of page